Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky", VOP) obsahujú podmienky používania služieb (ďalej len "služba"), ktoré si užívateľ (ďalej len "klient" alebo "užívateľ") objednal na webových stránkach https://pt.boltfoodgear.com, https://se.boltfoodgear.com, https://cy.boltfoodgear.com, https://sk.boltfoodgear.com prevádzkovaných spoločnosťou Delivery Tech OÜ (Järvevana tee 9,11314, Tallinn, Harju maakond, Estonia ), e-mail: info@wearyourebrand.com, ďalej len "Delivery Tech OÜ": (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci").

Ak sa chcete stať zákazníkom možností ponúkaných naším internetovým obchodom, pozorne si prečítajte naše Všeobecné obchodné podmienky a využívajte naše služby len vtedy, ak súhlasíte so všetkými ich bodmi a považujete ich pre seba za záväzné, pretože podmienkou využívania služby je súhlas s týmito VOP zo strany používateľa.

Údaje o poskytovateľovi služby

Názov poskytovateľa služieb: Delivery Tech OÜ, sídlo poskytovateľa služieb: Järvevana tee 9,11314, Tallinn, Harju maakond, Estonia.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1. 7. 2021 a zostáva v platnosti až do jeho zrušenia. Poskytovateľ služieb je oprávnený toto nariadenie jednostranne zmeniť a doplniť. Používaním webovej stránky používatelia súhlasia s tým, že sa na nich automaticky vzťahujú všetky nariadenia týkajúce sa používania webovej stránky.

Ak Používateľ akýmkoľvek spôsobom vstúpi na webovú stránku prevádzkovanú Poskytovateľom služieb alebo si prečíta jej obsah - aj keď nie je registrovaným používateľom webovej stránky, berie na vedomie, že ustanovenia Nariadenia sú pre neho záväzné. Ak používateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený prezerať obsah webovej stránky.

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa webovej stránky, všetkých jej detailov a obsahu, ktorý sa na nej nachádza, ako aj šírenia webovej stránky. Je zakázané sťahovať, elektronicky uchovávať, spracovávať a predávať obsah alebo akúkoľvek časť obsahu, ktorý sa objavuje na webovej stránke, bez písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

Registrácia / nákup

Nákupom / registráciou na webovej stránke používateľ vyhlasuje, že si prečítal a súhlasí s podmienkami týchto VOP a s informáciami o správe údajov uverejnenými na webovej stránke a súhlasí so správou údajov.

Používateľ je povinný pri nákupe / registrácii poskytnúť svoje vlastné, skutočné údaje. V prípade nepravdivých alebo osobne identifikovateľných údajov poskytnutých počas nákupu / registrácie je výsledná elektronická zmluva neplatná. Poskytovateľ služieb vylučuje svoju zodpovednosť, ak Používateľ využíva jeho služby v mene inej osoby s údajmi inej osoby.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za oneskorené doručenie alebo iné problémy či chyby, ktoré možno vysledovať v súvislosti s nesprávne a/alebo nepresne poskytnutými údajmi Používateľa.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že používateľ zabudne svoje heslo alebo sa stane prístupným neoprávneným osobám z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemožno pripísať poskytovateľovi služieb.

Rozsah produktov a služieb, ktoré je možné zakúpiť

Uvedené produkty je možné objednať len online. Uvedené ceny produktov sú v Sk, zahŕňajú zákonnú DPH a poplatok za doručenie domov. Za balenie sa neplatí žiadny dodatočný poplatok.

V internetovom obchode poskytovateľ služieb uvádza názov a podrobný opis výrobku a zobrazuje fotografiu výrobkov. Obrázky zobrazené na karte s údajmi o výrobku sa môžu líšiť od skutočných a môžu byť použité ako ilustrácie. Nezodpovedáme za prípadné rozdiely spôsobené obrázkom zobrazeným v internetovom obchode a skutočným vzhľadom výrobku.

Poskytovateľ služieb je oprávnený meniť ceny výrobkov, pričom používateľ je povinný zaplatiť cenu uverejnenú pri zadávaní objednávky. V prípade zavedenia špeciálnej ceny bude Poskytovateľ služieb v plnom rozsahu informovať Používateľov o špeciálnej ponuke a jej presnom trvaní. Akcie, kupóny a zľavy sa vzťahujú len na plnohodnotné produkty!

Proces objednávania

Používateľ môže začať nákup prihlásením sa do svojho používateľského účtu a potom prejsť na stránku internetového obchodu.

Používateľ nastaví počet výrobkov, produktov, ktoré sa majú zakúpiť.

Používateľ pridá vybrané výrobky do košíka. Používateľ si môže kedykoľvek prezrieť obsah košíka kliknutím na ikonu "košík".

Ak chce Používateľ pridať do košíka ďalší výrobok, vyberie tlačidlo "pokračovať v nakupovaní". Ak nechcete kúpiť ďalší výrobok, označte počet požadovaných výrobkov. Obsah košíka môžete odstrániť kliknutím na ikonu "odstrániť - X". Ak chcete dokončiť množstvo, kliknite na ikonu "obnoviť / obnoviť košík". Používateľ potom vyberie adresu doručenia a následne spôsob doručenia / platby.

Poskytovateľ služieb akceptuje iba spôsoby platby kreditnou alebo debetnou kartou prostredníctvom zabezpečeného platobného systému poskytovateľa finančných služieb, ktorý používa poskytovateľ služieb.

Používateľ má možnosť splniť celkovú hodnotu objednávky určitých produktov v 5 týždenných splátkach. V prípade nákupu viacerých produktov/súprav je potrebné uhradiť cenu jednou sumou.

V prípade platby v 5 týždenných splátkach Používateľ uskutoční nákup v daný deň v týždni, zaplatí prvú splátku po/ súčasne s nákupom a následne je povinný zaplatiť ďalšiu splátku v rovnaký deň v týždni v nasledujúcich 4 týždňoch. Používateľ si nesplní svoju platobnú povinnosť, t. j. neuhradí určitú splátku najneskôr 5. deň po dni splatnosti, neuhradená pohľadávka Poskytovateľa služieb sa stáva splatnou v jednej výške 6. deň po dni splatnosti a Používateľ je povinný ju uhradiť Poskytovateľovi služieb, a to spolu s poplatkom z omeškania. Poplatok z omeškania je 10 % z ceny výrobku/súpravy.

Ak si Používateľ nesplní svoju platobnú povinnosť, môže to mať za následok deaktiváciu účtu Používateľa a odovzdanie jeho prípadu spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok, ako aj Poskytovateľ služieb je oprávnený použiť akékoľvek iné právne prostriedky a fórum (súdny/nesúdny spor).

Ak sa v internetovom obchode vyskytnú chyby alebo nedostatky v produktoch alebo cenách, vyhradzujeme si právo na vykonanie opráv. V takom prípade budeme zákazníka informovať o nových údajoch bezprostredne po rozpoznaní alebo úprave chyby. Používateľ potom môže objednávku ešte raz potvrdiť alebo odstúpiť od zmluvy.

Ak bola platba vykonaná pred potvrdením objednávky a objednávka nemôže byť z akéhokoľvek dôvodu splnená, budeme o tom Používateľa čo najskôr informovať a zabezpečíme vrátenie vykonanej platby v čo najkratšom čase (maximálne však do 30 dní).

Konečná suma, ktorá sa má zaplatiť, zahŕňa všetky náklady účtované Zákazníkovi na základe zhrnutia objednávky a potvrdzujúceho listu. Používateľ dostane faktúru elektronicky e-mailom. Používateľ je povinný skontrolovať balík pred kuriérom pri doručení a v prípade akéhokoľvek poškodenia výrobkov alebo obalu je povinný vyžiadať si protokol, v prípade poškodenia nie je povinný balík prevziať. Následné reklamácie bez vyhotovenia zápisnice nebudú poskytovateľom služieb akceptované! Balíky budú doručované v pracovných dňoch v rozmedzí 24-72 hodín.

Ak poskytovateľ služieb nedostane od používateľa sumu na úhradu, môže kontaktovať používateľa na jeho známe kontaktné údaje - predovšetkým e-mailom. Ak Používateľ neuhradí odmenu do 14 dní od odoslania Objednávky, jeho objednávka sa považuje za neúspešnú a uzatvorená zmluva sa ruší a Používateľ je povinný vrátiť už odoslaný produkt Poskytovateľovi služieb - na vlastné náklady.

Po zadaní údajov môže Používateľ odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Používateľ berie na vedomie, že na základe objednávky vzniká povinnosť platby.

Po odoslaní objednávky dostane Používateľ potvrdzujúci e-mail. Ak toto potvrdenie Používateľ nedostane v očakávanej lehote v závislosti od povahy služby, najneskôr však do 72 hodín od odoslania objednávky Používateľa, je zbavený ponuky alebo zmluvného záväzku. Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za doručené poskytovateľovi služieb alebo používateľovi, keď sa mu dostanú do rúk. Poskytovateľ služieb vylučuje svoju zodpovednosť za potvrdenie, ak potvrdenie nedorazí včas, pretože Používateľ pri registrácii uviedol nesprávnu e-mailovú adresu alebo nemôže prijať správu z dôvodu zaplnenia úložného priestoru patriaceho k jeho účtu.

Používateľ berie na vedomie, že potvrdenie uvedené v predchádzajúcom bode zakladá zmluvu. Používateľ je povinný prevziať objednaný produkt.

Spracovanie a plnenie objednávok

Objednávky sa spracúvajú v pracovných dňoch počas pracovnej doby (09.00 - 17.00). Objednávku je možné zadať kedykoľvek, ale ak je objednávka podaná po pracovnej dobe, bude spracovaná nasledujúci pracovný deň. Vo všetkých prípadoch zákaznícky servis poskytovateľa služieb elektronicky potvrdí, kedy môže vašu objednávku vybaviť.

Poskytovateľ služieb sa snaží vybaviť objednávky v priemere do 4 pracovných dní od uzavretia zmluvy (všeobecná lehota na vybavenie). Dodanie výrobku je možné len na území krajiny, na ktorú sa vzťahujú predajné aktivity webovej stránky, ktorej sa objednávka týka.

Na základe objednávky a potvrdenia sa medzi poskytovateľom služieb a používateľom uzatvára kúpna zmluva, podľa ktorej je poskytovateľ služieb povinný previesť vlastnícke právo k veci (objednanému produktu), zaplatiť kúpnu cenu a vec prevziať. Vlastnícke právo k objednanému výrobku prechádza na Používateľa (zákazníka) súčasne s úplným zaplatením kúpnej ceny.

Ak sa Používateľ kvalifikuje ako spotrebiteľ v právnom zmysle, nebezpečenstvo škody prechádza na Používateľa v okamihu, keď Používateľ alebo ním určená tretia osoba prevezme výrobok. V ostatných prípadoch, ak používateľ poveril dopravcu a dopravca nebol odporučený poskytovateľom služieb, nebezpečenstvo škody prechádza na používateľa už pri odovzdaní výrobku dopravcovi.

Ak sa Používateľ kvalifikuje ako spotrebiteľ v právnom zmysle, ak nie je dohodnuté inak, je poskytovateľ služieb povinný sprístupniť vec kupujúcemu (Používateľovi) bezodkladne, najneskôr však do tridsiatich dní od uzavretia zmluvy.

V prípade omeškania poskytovateľa služieb je používateľ oprávnený určiť dodatočnú lehotu. Ak poskytovateľ služieb nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez stanovenia dodatočnej lehoty, ak
a) poskytovateľ služieb odmietol plniť zmluvu alebo

b) zmluva mala byť splnená v dohodnutom čase plnenia, a nie inak, ako sa strany dohodli alebo z dôvodu rozpoznateľného účelu služby.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Používateľ môže odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný produkt do 14 dní od prevzatia objednaného produktu bez uvedenia dôvodu.

Používateľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak zašle svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím 14. dňa od prevzatia výrobku. Môže to uviesť písomne alebo telefonicky na jednom z kontaktných údajov poskytovateľa služieb. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy do 14 dní. Pri oznámení poštou je rozhodujúci dátum odoslania alebo v prípade e-mailu čas odoslania e-mailu. Pri telefonickom oznámení je rozhodujúci čas telefonického oznámenia. V prípade predaja a kúpy viacerých výrobkov, ak sa dodanie jednotlivých výrobkov uskutoční v rôznom čase, môže používateľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia posledného dodaného výrobku alebo výrobku pozostávajúceho z viacerých dávok alebo kusov.

Lehota otvorená na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď používateľ alebo tretia strana iná ako používateľom určený dopravca prevezme výrobok.

Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v období odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia výrobku.

Náklady na vrátenie výrobku musí znášať Používateľ, poskytovateľ služieb tieto náklady nehradí. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa používateľovi neúčtujú žiadne iné náklady okrem nákladov na vrátenie výrobku.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na Používateľa v prípade, že ide o neprefabrikovaný výrobok, ktorý bol vyrobený na základe pokynov Používateľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade výrobku, ktorý bol jednoznačne prispôsobený osobe Používateľa.

Po vrátení a kontrole výrobku poskytovateľ služieb čo najskôr (najneskôr však do 30 dní) vráti Používateľovi zaplatenú sumu vrátane poplatku za doručenie výrobku Používateľovi, ak je výrobok v novom stave. Ak je výrobok vrátený poskytovateľovi služieb v použitom stave, Používateľ nemá nárok na vrátenie žiadnej sumy.

Pri vrátení peňazí použijeme rovnaký spôsob platby ako pri pôvodnej transakcii.

Používateľ je povinný vrátiť tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi služieb. Vrátenie tovaru sa považuje za vykonané včas, ak Používateľ odošle výrobok pred uplynutím lehoty (nemusí byť teda doručený do 14 dní).

Poskytovateľ služieb nie je povinný uhradiť používateľovi dodatočné náklady vyplývajúce z výberu iného druhu dopravy, ako je najlacnejší štandardný druh dopravy ponúkaný poskytovateľom služieb.

Poskytovateľ služieb môže zadržať vrátenie peňazí, kým tovar (-y) nebude vrátený alebo kým Používateľ nepredloží dôkaz o jeho vrátení: do úvahy sa berie skorší z týchto dvoch dátumov.

Splátky

Zadaním objednávky si je kupujúci vedomý, že platba na splátky je záväzná. V prípade akéhokoľvek neúspechu pri úhrade dlhu je kupujúci povinný zaplatiť na splátky v lehote 10 dní. Pokiaľ prípadné vyrovnanie neuhradeného dlhu ešte existuje, bude dlh postúpený nášmu partnerovi pre správu pohľadávok. Náklady na správu dlhu bude hradiť kupujúci.

Ďalšie ustanovenia

Počas objednávky je používateľ povinný poskytnúť len svoje údaje obsahujúce skutočné, aktuálne a potrebné informácie, v prípade potreby ich aktualizovať a spolupracovať s poskytovateľom služieb pri jej plnení.

Je zakázané zneužívať služby a používať ich takým spôsobom, ktorý by narúšal činnosť poskytovateľa služieb a ostatných používateľov. Pri používaní Služby je zakázané zverejňovať obsah, ktorý je zakázaný zákonom, najmä obsah, ktorý porušuje autorské práva alebo práva na ochranu súkromia tretích strán.

Ak poskytovateľ služby alebo iná osoba v rámci jeho záujmovej oblasti vykoná v súvislosti s predaným produktom nesprávne, je poskytovateľ služby zodpovedný podľa práva miesta objednávky, pričom táto zodpovednosť sa môže v jednotlivých štátoch líšiť. Ak je zákazník spotrebiteľom, viac informácií o svojich spotrebiteľských právach a možnostiach uplatnenia nárokov nájdete na nasledujúcich kontaktoch:

....

Pre našu spoločnosť je spokojnosť Používateľa prvoradá, snažíme sa pružne, rýchlo a užívateľsky prívetivo riešiť a vyriešiť akékoľvek námietky, sťažnosti alebo pripomienky týkajúce sa Služby, preto nás v prípade akýchkoľvek námietok, sťažností alebo pripomienok týkajúcich sa Služby kontaktujte ako prvý. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania Služieb môžete podávať na nasledujúce kontaktné údaje: .... Odporúčame, aby Používateľ v sťažnosti uviedol: informácie a okolnosti súvisiace s jeho sťažnosťou, jeho potrebu a kontaktné údaje - môže to urýchliť vybavenie sťažnosti.

Viac informácií o právach Používateľa nájdete na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

Obsah nahraný alebo zverejnený poskytovateľom služieb a/alebo jeho partnermi na webových stránkach uvedených v úvode, najmä obsah chránený autorským právom, ochrannou známkou, ochrannými známkami, grafikou a softvérom, ako aj softvérové prvky a databázy, je chránený zákonom a je vo vlastníctve poskytovateľa služieb, resp. jeho partnera. Používateľ je oprávnený používať tento obsah bezplatne, avšak používanie môže byť len na osobné účely a len v súlade s účelom služby, iné použitie je povolené len s výslovným, predchádzajúcim a písomným súhlasom držiteľa práv. Používateľ nie je oprávnený, okrem rozsahu povoleného platnými právnymi predpismi, prekladať, upravovať, meniť rozloženie alebo inak modifikovať všetok takýto obsah a používať uvedené na účely zamerané na zisk.

Viac informácií o správe údajov vykonávanej poskytovateľom služieb nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ služby počas svojej prevádzky prijíma všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnej prevádzky a zníženie rizík, avšak typické riziká prenosu údajov prostredníctvom internetu počas používania služby, ako je strata údajov alebo neoprávnený prístup, nemožno s absolútnou istotou vylúčiť. Používanie Služby - vrátane odoslania Objednávky - môže byť spojené s nákladmi na prenos údajov v závislosti od tarifného balíka poskytovateľa internetových služieb, ktorý Používateľ používa.

Vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, platia ustanovenia právnych predpisov upravujúcich miesto objednávky. Ak tieto právne predpisy stanovujú pre Používateľa výhodnejšie pravidlá ako tieto VOP, automaticky nahrádzajú príslušné ustanovenia týchto VOP.

Ak sa jedno alebo viac ustanovení týchto VOP stane nezákonným alebo neplatným z akéhokoľvek iného dôvodu, platnosť ostatných ustanovení týchto VOP tým nie je dotknutá.

Dátum nadobudnutia účinnosti týchto VOP: 01/07/2021