Doručenie a Vrátenie tvoaru

Doručenie

Dodáme tovar na dodaciu adresu v dohodnutom termíne, alebo bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 30 dní od dňa, keď zmluva bola uzavretá. Ak však z nejakého dôvodu nedodáme tovar včas, môžete ukončiť zmluvu, ak:
a. sme odmietli dodanie tovaru, alebo ak je dodanie včas zásadné s ohľadom na všetky relevantné okolnosti v čase, keď bola uzavretá zmluva, alebo ste nám povedali pred uzavretím zmluvy, že dodanie včas je zásadné;
b. po tom, čo sme nedodali tovar včas, ste určili neskôr vhodné obdobie a my sme v tomto období tovar nedodali.
Ak ukončíte zmluvu, vrátime Vám všetky platby uhradené podľa zmluvy. Máte právo ukončiť Zmluvu, ale ak tak neurobíte nie je vám bránené v zrušení objednávky pre akékoľvek tovary alebo v odmietnutí tovarov, ktoré boli doručené. Bezodkladne vrátime všetky platby uhradené v rámci zmluvy za akékoľvek zrušené alebo odmietnuté tovary. Ak už boli tovary doručené, musíte ich vrátiť nám alebo nám umožniť ich odobratie a my uhradíme náklady.

Ak akékoľvek tovary tvoria obchodnú jednotku (jednotkou je obchodná jednotka, ak rozdelenie jednotky by významne poškodilo hodnotu tovaru alebo charakter jednotky), nemôžete zrušiť alebo odmietnuť objednávku pre niektoré z týchto tovarov bez zrušenia alebo odmietnutia objednávky pre ostatné.
Zvyčajne nevykonávame doručenie na adresy mimo krajiny. Ak však prijmeme objednávku na doručenie mimo tohto územia, môže sa stať, že budete musieť uhradiť dovozné DPH alebo iné dane, keďže ich nebudeme platiť my.
Súhlasíte s tým, že môžeme dodávať tovary v splátkach, ak trpíme nedostatkom skladových zásob alebo iným oprávneným a spravodlivým dôvodom, za predpokladu vyššie uvedených ustanovení a pokiaľ nie ste povinný uhradiť dodatočné poplatky.
Ak vy alebo váš zástupca bez nášho zavinenia zlyháte pri preberaní tovarov na mieste doručenia, môžeme účtovať primerané náklady za skladovanie a opätovné doručenie-Zodpovednosť za tovary prechádza na vás po dokončení doručenia alebo po ich prebratí zákazníkom. Ak je to rozumne možné, musíte tovary skontrolovať pred ich prijatím. 

Vrátenie tovaru

Ak ste v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom obdržali tovar, ktorý ste zrušili, musíte tento tovar vrátiť bez zbytočného odkladu a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nám oznámili zrušenie tohto zmluvného vzťahu. Lehotu ste dodržali, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Súhlasíte s tým, že budete niesť náklady na vrátenie tovaru.
Na účely týchto práv na zrušenie majú tieto slová nasledujúce významy:
a. zmluva na diaľku znamená zmluvu uzavretú medzi obchodníkom a spotrebiteľom v rámci organizovaného predaja na diaľku alebo poskytovania služieb bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkového komunikovania až do okamihu uzavretia zmluvy;
b. zmluva o kúpe znamená zmluvu, v rámci ktorej obchodník prevádza alebo súhlasí s prevodom vlastníctva tovaru na spotrebiteľa a spotrebiteľ platí alebo súhlasí s platbou ceny, vrátane akéhokoľvek kontraktu, ktorý má ako svoj predmet zároveň tovar aj služby.
V každom inom prípade (výmena tovaru v rámci 6-mesačnej záruky) súhlasíte s tým, že budete niesť náklady na vrátenie tovaru.